WITTUR s.r.o.

Projekt rieši návrh vykurovania, zdravotechnickej inštalácie a prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie z výrobnej haly a prístavby administratívi v II. etape výstavby závodu WITTUR s.r.o., Krupina.

Rozvodné potrubie studenej a teplej úžitkovej vody je navrhnuté z plastohliníkového potrubia od firmy REHAU. Ohrev studenej vody na teplú bude prebiehať na jednotlivých odberných miestach cez elektrické prietokové ohrievače TATRAMAT. Splaškové vody budú odvádzané protihlukovým potrubím RAUPIANO Plus. Splaškové vody zo sociálneho prístavku výrobnej haly budú prečerpávané zariadením RONN tlakovým potrubím o dĺžke 123m do navrhnutého potrubia prípojky splaškovej kanalizácie kruhovej tuhosti  SN10, ktoré je zaústené do areálovej čističky odpadovej vody.

Dažďové vody zo strechy výrobnej haly budú odvádzané podtlakovým systémom GEBERIT Pluvia.

« späť