O nás


Spoločnosť bola založená v roku 2005 ako pokračovateľ dlhoročnej rozpočtovej a projekčnej činnosti v oblasti technického zariadenia budov.

V oblasti rozpočtovania stavieb sa v spoločnosti eM.Ve® s.r.o. zameriavame na rozpočty hlavnej stavebnej výroby (HSV), pomocnej stavebnej výroby (PSV), vykurovania, zdravotechniky, vodného hospodárstva, elektroinštalácie, plynoinštalácie a vzduchotechniky (TZB).

projekčnej činnosti sa spoločnosť eM.Ve® s.r.o. zameriava najmä na projekty:

  • vykurovania
  • zdravotechniky
  • vzduchotechniky
  • vodného hospodárstva (prípojky inžinierskych sietí)
  • hydraulického vyregulovania vykurovania (ÚK)
  • obnoviteľných zdrojov energie
  • hydronického vyregulovania teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • elektroinštalácie
  • plynoinštalácie

realizačnej činnosti sa spoločnosť eM.Ve® s.r.o. zameriava najmä na realizáciu systémov vykurovania a zdravotechniky. Tiež poskytujeme služby spojené s realizáciou hydraulického vyregulovania vykurovania (nastavenie regulačných armatúr, ich demontáž, montáž a zaizolovanie rozvodov vykurovania)a hydronickej regulácie teplej úžitkovej vody (nastavenie regulačných armatúr, montáž a demontáž regulačných, uzatváracích a vypúšťacích armatúr, zaizolovanie rozvodov vody).

V rámci hydraulického vyregulovania vykurovania poskytujeme služby merania prietokov, teplôt a tlakov v systémoch vykurovania a na základe uskutočnených meraní porovnávame skutočnosť s výpočtami v projektoch. Výsledkom merania vyregulovania vykurovania je protokol, kde sú uvedené prietoky, tlaky a príp. aj teploty vykurovacieho média spoločne so stupňami nastavenia regulačných armatúr vykurovania. Samotné nastavenia regulačných armatúr vykonáme na zákalde meraní a armatúry zabezpečíme proti neoprávenným zásahom do ich nastavenia a manipulácii s nimi.

 V rámci hydronického vyregulovania teplej úžitkovej vody poskytujeme služby merania teplôt teplej úžitkovej vody a cirkulácie v systémoch zásobovania teplou vodou konečného spotrebiteľa. Výsledkom merania vyregulovania teplej úžitkovej vody je protokol, kde sú uvedené jednotlivé dosiahnuté teploty počas meraného obdobia a farebný grafický výstup (graf) s dosahovanými teplotami za meranéobdobie. Výsledok merania je návrh riešenia na dosiahnutie potrebnej teploty teplej vody pre konečného užívateľa v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Vykonávame tiež montáž regulačných armatúr na cirkulačnom potrubí s nastavením a zebezpečením týchto armatúr proti neoprávenným zásahom do ich nastavenia a manipulácii s nimi.