Výskumné centrum Žilinskej univerzity – Budova

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby profesie vodného hospodárstva nového výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline pre budovu“C“.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

  • návrh prípojoky pitného a požiarneho vodovodu s nadzemným hydrantom a hadicovými navijákmi v budove „C“
  • návrh prípojok splaškovej a dažďovej kanalizácie z budovy „C“ do prípojky jednotnej kanalizácie, ktorá je zaústená do existujúcej vnútroareálovej jednotnej kanalizácie
  • návrh stoky dažďovej vody z parkoviska s návrhom odlučovača ropných látok s prepadom do prípojky jednotnej kanalizácie
« späť