Atletický a futbalový štadión, Martin

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni stavebné povolenie pre profesie vykurovania, zdravotechniky a vodného hospodárstva navrhnutého atletického a futbalového štadióna v Martine.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

 • návrh prípojoky pitného a požiarneho vodovodu s nadzemným hydrantom a hadicovými navijákmi v zázemí západnej tribúny
 • návrh prípojoky splaškovej kanalizácie zo zázemia západnej tribúny s prečerpávacím zariadením
 • návrh prípojky dažďovej kanalizácie zo strechy západnej tribúny a plochy atletického štadióna so zaústeným prepadom do miestneho potoka cez retenčnú nádrž a prečerpávacie zariadenie. Retenčná nádrž bude slúžiť pre zásobovanie vodou zavlažovací systém futbalového štadióna
 • návrh stoky dažďovej vody zo spevnených plôch a parkoviska s návrhom odlučovača ropných látok s prepadom do miestneho potka cez prečerpávacie zariadenie

VYKUROVANIE:

 • návrh prípojoky teplovodu do výmenníkovej stoanice v zázemí západnej tribúny
 • návrh vykurovacích telies v zázemí západnej tribúny
 • návrh vyhrievania trávnatej plochy futbaloveho štadióna

ZDRAVOTECHNIKA:

 • návrh rozvodu potrubia studenej, cirkulačnej a teplej úžitkovej vody pre zariaďovacie predmety v zázemí západnej tribúny
 • návrh senzorových batérií pre umývadlá v sociálnych miestnostiach, ktoré sú určené pre návštevníkov športových podujatí a senzorové splachovanie všetkých pisoárov v zázemí západnej tribúny
 • návrh rozvodu požiarneho vodovodu pre hadicové navijáky v zázemí západnej tribúny
 • odvod splaškovej kanalizácie protihlukovým potrubím
Návrat hore