Polyfunkčný objekt WP, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupňoch dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projekt pre stavebné povolenie (PSP) a projekt realizácie stavby (RP) v profesiách vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovania, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a dažďovej kanalizácie z navrhovaného polyfunkčného objektu s bytovými jednotkami.

Na žiadosť klientov boli niektoré byty upravované podľa individuálnych požiadoviek samotných klientov.

« späť