Polyfunkčný objekt M_Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre projekt realizácie stavby (RP) v profesii zdravotechnika. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou a odvod splaškovej kanalizácie zo zariaďovacích predmetov polyfunkčného objektu ako aj odvod dažďovej kanalizácie zo striech objektu podtlakovým systémom a zo spevnených plôch parkovacieho domu.

« späť